Biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe KAWECCY prowadzi księgowość firm w oparciu o certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów oraz jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Zakres oferowanych przez nas usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Reprezentujemy Klienta przed Urzędem Skarbowymi oraz ZUS-em. Powiadamiamy o ważnych terminach za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub SMS. Na życzenie Klienta oferujemy bezpłatny odbiór dokumentów. Doradzamy, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów. Oferowana przez nas usługa jest kompleksowa i gwarantuje pełne bezpieczeństwo oraz poufność danych na każdym etapie świadczenia usługi.

Oto szczegółowy zakres naszych usług księgowych:

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • księgowanie dowodów księgowych w PKPiR
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług VAT (rejestr zakupów i sprzedaży VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym – natychmiastowe zgłaszanie błędów
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • rozliczenia pracowników
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego: PIT-36, PIT-36L
 • reprezentowanie klienta przed US i ZUS
 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.

Obsługa ksiąg rachunkowych:

 • tworzenie lub modyfikacja przyjętych zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie wymaganych ewidencji: rejestr zakupów i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia
 • zestawienie obrotów i sald
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • przygotowywanie dokumentacji i wyliczanie zobowiązań wobec ZUS
 • rozliczenia pracowników
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym – natychmiastowe zgłaszanie błędów
 • stała analiza kosztów i przychodów
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta – uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitorowanie płatności
 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i inne)
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • reprezentowanie klienta przed US i ZUS
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy
 • inne prace niezbędne do prawidłowego rozliczania się z budżetem, a także na indywidualne zapotrzebowanie klienta.

Obsługa ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • wyliczanie zobowiązania podatkowego
 • rozliczenia pracowników
 • sporządzenie zeznania rocznego PIT-28
 • reprezentowanie klienta przed US i ZUS
 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.

Oferujemy również szereg usług dodatkowych (usługi doradztwa podatkowego, usługi doradztwa finansowego) polegających na:

 • przygotowaniu niezbędnych dokumentów do założenia i rejestracji działalności gospodarczej
 • doradzaniu w wyborze formy prowadzenia firmy (jednoosobowa działalność, spółka cywilna, spółki prawa handlowego)
 • przygotowaniu dokumentów do założenia spółki cywilnej
 • wyborze najlepszej formy opodatkowania – ryczałt, karta podatkowa, pkpir, pełna księgowość
 • określaniu obowiązków wobec ZUS, GUS, PIP, PIS, KRS, NBP
 • wpisie do KRS
 • rejestracji w ZUS
 • likwidacji działalności
 • poradach i konsultacjach podatkowych
 • inne usługi według potrzeb i życzenia klienta.

Ponadto oferujemy:

 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • sporządzanie zeznań rocznych dotyczących dochodów uzyskanych w kraju i za granicą
 • sporządzanie wniosków dotyczących zwrotu VAT za materiały budowlane VZM-1.