Kadry i płace

Dokumentacja i ewidencja osobowa pracowników:

 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywanie i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, wypowiadanie umów, świadectwa pracy i inne)
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zmiany warunków zatrudnienia i wynagrodzeń
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności w pracy oraz absencji pracowników
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zajęciami komorniczymi
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń
 • szkolenia BHP
 • prowadzenie kart urlopowych
 • dostarczenie klientowi kompletu niezbędnych druków do wypełnienia w związku z zatrudnieniem pracownika
 • rozwiązywanie problemów kadrowych w firmie.

Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę, zlecenia i o dzieło:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej w zakresie obowiązków płatnika
 • sporządzanie rocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego PIT-4R, PIT-8A
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT 11, PIT-8B
 • dostarczenie klientowi kompletu niezbędnych druków do wypełnienia w związku z nawiązaniem umowy ze zleceniobiorcą.

Prowadzenie dokumentacji ZUS:

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych płatnika do ZUS
 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych
 • wyrejestrowanie pracowników z ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych
 • sporządzanie dokumentacji aktualizacyjnej płatnika lub ubezpieczonego
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłku chorobowego
 • przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla pracowników
 • kontrola terminów płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych
 • dostarczenie klientowi kompletu niezbędnych druków do wypełnienia, zebranie niezbędnych informacji
 • dokumenty do ZUS przekazywane są drogą elektroniczną.